Sutarsih, Tsani Nur Khoiriah, Zulaikhok Nuraini, Kiki Novia Andriani, Dyah Wulandariningtyas, Farhan Wirayudha, and Wuryantoro. 2022. “Kajian Tingkat Kontaminasi Pada Kultur Jaringan Tanaman Porang”. JURNAL AGRI-TEK : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Eksakta 23 (1):20-24. https://doi.org/10.33319/agtek.v23i1.111.