SUTARSIH, T. N. K.; NURAINI, Z.; NOVIA ANDRIANI, K.; WULANDARININGTYAS, D.; WIRAYUDHA, F.; WURYANTORO. Kajian Tingkat Kontaminasi Pada Kultur Jaringan Tanaman Porang. JURNAL AGRI-TEK : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Eksakta, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 20–24, 2022. DOI: 10.33319/agtek.v23i1.111. Disponível em: http://agritek.unmermadiun.ac.id/index.php/agritek/article/view/111. Acesso em: 13 aug. 2022.